Medezeggenschapsraad: MR 


Samenstelling MR 2023 

Oudergeleding MR (OMR)  Lia (moeder van Elena) en Marian (moeder van Erfan)
Personeelsgeleding MR (PMR) Debby Koek en Anouk van der Putten
 

Notulen

Notulen start vergadering 2022
Notulen vergadering 1: 08 - 09 - 2022
Notulen vergadering 2:
Notulen vergadering 3:
Notulen vergadering 4:
Notulen vergadering 5:
Notulen vergadering 6:

Jaarverslagen & jaarplannen

Hieronder het jaarplan en het jaarverslag. Schooljaar 2020 - 2021 komt er een nieuw jaarplan, de notulen en uiteindelijk het jaarverslag.
Jaarverslag 2019 - 2020
Jaarplan 2019 2020
Jaarplan 2020 - 2021
Jaarverslag 2020 - 2021


jaarverslag 2021 - 2022
Jaarverslag 2022- 2023


 

Wat is de MR?

Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden. De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Iedere geleding telt 2 leden. De medezeggenschapsraad kent een voorzitter, een vervangend voorzitter, een secretaris en overige leden. De directeur kan ook bij een gedeelte van de vergadering aanwezig zijn.

Minimaal 6 keer per jaar komt de MR bijeen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Onder het MR-item "Agenda" wordt de agenda van de vergadering van te voren bekendgemaakt. De vastgestelde notulen worden (na goedkeuring) ook op de site geplaatst, onder "Notulen". Daarnaast kunnen ze worden opgevraagd bij de schoolleiding. Mededelingen, die voor de ouders van belang zijn, worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven. Aan het eind van elk schooljaar verschijnt er een jaarverslag. 

Ieder lid van de medezeggenschapsraad wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. Na 3 jaar treedt hij/zij af en kan zich voor een volgende periode verkiesbaar stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn dan op te vullen plaatsen, worden er verkiezingen gehouden. Elke ouder, voogd of verzorger van een leerling van De Krulder kan zich kandidaat stellen. De mogelijkheid tot kandidaatstelling wordt van te voren bekendgemaakt. De samenstelling van de MR staat onder "Samenstelling".

De medezeggenschapsraad mag alle aangelegenheden, die de school betreffen, met de directeur bespreken, over deze onderwerpen voorstellen doen en het standpunt daarover kenbaar maken. De medezeggenschapsraad heeft het recht op die informatie, die voor het goed functioneren van de medezeggenschapsraad noodzakelijk is. In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld bij welke besluiten de directie de medezeggenschapsraad van te voren om instemming, dan wel advies moet vragen.

Onze school valt sinds 1 januari 2003 onder een overkoepelend bestuur voor openbare basisscholen in de Duin- en Bollenstreek, stichting OBO. Voor gemeenschappelijke en schooloverstijgende aangelegenheden is door het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De medezeggenschapsraad van iedere school die onder het bestuur valt, is vertegenwoordigd in de GMR. Ook hier is sprake van instemmings-, advies en informatierecht.

Bevoegdheden:

De MR heeft een aantal rechten of bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (directie) tijdig de MR informatie moet verschaffen, zodat de MR in staat is zijn werk te doen.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat de MR voor bepaalde zaken instemmingsrecht heeft. Het bevoegd gezag heeft de instemming van de MR of een geleding nodig . Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen of uitvoeren.

De MR heeft onder andere instemmingsrecht op de volgende zaken:

Adviesrecht

Het bevoegd gezag moet voor een aantal zaken advies vragen aan de MR. Het schoolbestuur moet elk advies van de MR serieus nemen. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het bevoegd gezag is niet verplicht om het advies van de MR over te nemen. De bestuurder mag het advies naast zich neerleggen.

De MR heeft onder andere adviesrecht op de volgende zaken:

De MR heeft ook nog recht op overleg. Dit betekent dat de MR of een geleding daarvan het recht heeft om te overleggen met het bevoegd gezag over alle zaken die met de school te maken hebben. Het initiatiefrecht houdt in, dat de MR voorstellen aan het bevoegd gezag mag doen en standpunten duidelijk mag maken.