Openbaar Onderwijs


 

U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Of met een andere culturele achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. U behandelt hen met respect. En u verwacht dat ook van hen. U werkt samen. U zit op dezelfde club. U komt elkaar tegen in dezelfde winkel. Kortom, u leeft samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. En doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen, bijvoorbeeld over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf.

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zich moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als u.
 

De openbare school leidt op tot begrip, tot respect

Een openbare school is een samenleving in het klein. Iedereen is welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongsaf aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t, maar samen.
Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. De ene school legt meer nadruk op het leren. De andere school meer op het samenwerken tussen kinderen. Soms kiezen openbare scholen voor een bepaalde manier van lesgeven. Zij passen principes toe van Jenaplan-, Montessori-, Dalton- of Freinetonderwijs. Vaak voegen scholen de verschillende manieren samen. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van het onderwijs.

De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.
 

Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en BollenstreekSchoollocaties OBODB in feb 2013

Alle elf openbare scholen in de Duin- en Bollenstreek vallen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB). De stichting wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur van vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het stichtingsbestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van het openbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek en voor het geven van onderwijs conform de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

Het bestuur heeft gekozen voor een positie als een bestuur 'op afstand' en een toezichthoudende rol ten opzichte van het management. Dit betekent dat het bestuur in ruime mate schoolbestuurlijke bevoegdheden heeft gemandateerd aan de Algemeen Directeur, die verder verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en de uitvoering daarvan. De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig management en het beheer van de school/scholen. De schooldirecties zijn tevens betrokken bij de ontwikkeling van het bovenschools beleid. De verdeling van taken is vastgelegd in het Managementstatuut.

Openbare scholen in de Duin- en Bollenstreek
1 www.hilmare.nl Hillegom
2 www.tweemasterlisse.nl Lisse
3 www.deregenboogschool.nl Noordwijkerhout
4 www.dewitteschool.nl Noordwijk
5 www.klaverweideschool.nl Noordwijk
6 www.jutterschool.nl Noordwijk
7 www.obsdeachtbaan.nl Teylingen (Voorhout)
8 www.obshetbolwerk.nl Teylingen (Sassenheim)
9 www.krulder.nl Katwijk
10 www.dubbelburg.nl Katwijk (Rijnsburg)
11 www.dubbelburg.nl Katwijk (Valkenburg)
12 www.obsdeverrekijker.nl (AZC) Katwijk (Valkenburg)

 

Het gemeentelijk toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht. Dit is een gemeenschappelijk orgaan dat bevoegdheden uitoefend als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs, gelet op het belang om te voldoen aan de gemeentelijke plicht zorg te dragen voor voldoende openbaar onderwijs. De (onderwijs)wethouders van de deelnemende gemeenten hebben zitting in deze Raad van Toezicht.

Het bestuur voert overleg met de Algemeen Directeur over het algemeen instellingsbeleid. De Algemeen Directeur voert besprekingen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en is verantwoordelijk voor de aansturing van het stafbureau en de directeuren van de basisscholen. De directeuren hebben zitting in het directeurenoverleg onder voorzitterschap van de Algemeen Directeur. Het directeurenoverleg vergadert maandelijks over schooloverstijgende aangelegenheden.