RanddienstenCJG

Er volgt hier een overzicht van de data waarop iemand van het CJG aanwezig zal zijn. Loop gerust binnen! 

 

De onderwijsbegeleidingsdienst (OBD)

Onze school maakt gebruik van het dienstverleningsaanbod van de OBD Duin- en Bollenstreek in Lisse. Deze dienst heeft met name een adviserend karakter. Een aantal malen per jaar komt een praktijkmedewerker van de OBD op school om samen met de IB'er en de groepsleerkrachten (en eventueel de RT'ers) te bekijken wat de mogelijkheden zijn om kinderen te helpen. Soms is het nodig leerlingen door de OBD te laten testen.
Dit gebeurt altijd na overleg met de ouders. Daarnaast geeft deze dienst het schoolteam gelegenheid tot bij- en/of nascholing en biedt desgevraagd hulp bij de keuze van nieuwe lesmethoden.
 

De jeugdarts

Gedurende de acht jaren dat een kind op "De Krulder" zit, wordt het twee keer door de jeugdarts onderzocht. Het gebeurt in de volgende groepen:
 
Na afloop van de onderzoeken krijgt u of uw kind een brief mee met een samenvatting van de onderzoekgegevens. De gegevens die van belang zijn voor het functioneren van uw zoon of dochter op school worden met de leerkracht besproken, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.
 

Logopedie

De logopediste, die op onze school de logopedie (spraakles) verzorgt, komt, indien noodzakelijk, één keer per week op school. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden de leerlingen van gr. 3 t/m 8, die het schooljaar daarvoor logopedie kregen, opnieuw gecontroleerd. Daarna begint het screenen van alle leerlingen van groep 2. Dit heeft tot doel zo vroeg mogelijk eventuele spraakachterstanden te ontdekken. De leerlingen worden onderzocht op stem-, spraak-, taal- en/of luisterfunctie. De ouders worden van te voren op de hoogte gebracht en kunnen eventueel bezwaar aantekenen. Na de screening worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de resultaten. Als blijkt dat er logopedie nodig is, wordt er eerst contact opgenomen met de ouders.
Klik hier voor de link naar het artikel over 'lawaaislechthorendheid'