Visie op onderwijs


 

Zelfstandigheid

Obs de Krulder is dé openbare basisschool van Katwijk. Onze school heeft een onderwijsvernieuwend karakter. Dit komt onder andere totuiting in onze datamuren, het gepersonaliseerd leren en de methodieken die wij uit het Daltononderwijs gehaald hebben.. 

De kinderen leren al op jonge leeftijd hoe zij zelfstandig én coöperatief kunnen werken en leren. Dit maakt het voor de leerkrachten mogelijk om niveaudifferentiatie toe te passen en kinderen extra aandacht te geven op gebieden waar zij nog extra steun of juist verrijking nodig hebben. U zult ontdekken dat onze toepassing van de Dalton principes zorgdraagt voor een prettige en goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs. U kunt hier klikken voor meer informatie over Dalton onderwijs.


Sociaal-emotionele ontwikkeling

Uiteraard streven wij naar het hoogst haalbare niveau op het gebied van didactiek, maar onderwijs gaat wat ons betreft verder dan taal en rekenen. Wij hechten grote waarde aan een gezonde en sterke sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij stimuleren dit door hieraan wekelijks in kringgesprekken en andere werkvormen aandacht te besteden. Wij gebruiken de Kanjermethode als extra handvat om kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken. Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd. Vanaf groep 1 tot en met 8 besteden wij daarom in een doorgaande lijn preventieve aandacht aan dit onderwerp. Zie ons pestprotocol voor meer informatie.


ICT in de school

De Krulder is vooruitstrevend in haar integratie van ICT binnen het onderwijs. ICT is natuurlijk geen doel opzich, maar wel een middel om de lesstof aantrekkelijker en gevarieerder aan de kinderen te bieden. Elk lokaal heeft meerdere computers tot de beschikking. Ook heeft iedere klas een aantal tablets. 
Een internationale blik

In ons onderwijs wordt veel aandacht besteed aan wereldoriëntatie. Wij omarmen de multiculturele samenleving en verrijken ons onderwijs door van elkaar te leren over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen. Wij zijn trots op het internationale karakter van de school, onze deur staat open voor iedere wereldburger in spé.


Betrokkenheid van ouders

Omdat we samen met de ouders de kinderen begeleiden op weg naar volwassenheid, zijn we erg blij met de dagelijkse hulp van ouders. Zij zitten niet alleen in de medezeggenschapsraad, maar helpen ook dagelijks bij de schoolbibliotheek (Niveaulezen) en helpen/begeleiden de leerkrachten bij het organiseren van het schoolreisje van groep 1 t/m 7 en het kamp van groep 8. De "laagdrempeligheid" van onze school zorgt er voor dat ouders gemakkelijk binnenlopen en goed op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken.